Introducció

Amb aquesta política, procedim a informar-los de les dades que recopilem dels usuaris, així com la utilització i finalitat que realitzem amb aquests.

En aquest sentit us informem que mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; aquesta informació no serà compartida amb tercers, excepte obligació legal o sol·licitant prèviament la seva autorització expressa. Així mateix, mai no utilitzarem les dades que ens pugui proporcionar per a una finalitat diferent de la comunicada.

És responsabilitat de l'usuari de la present web llegir i seguir atentament amb el que indica la present política de privadesa, tant en el primer accés que pugui realitzar a la present web com en aquells cas que torni a introduir noves dades personals, ja que la present informació pot patir modificacions a causa de l'objectiu de complir amb la normativa vigent així com les seves possibles actualitzacions, sense que tinguem l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

Responsable del tractament

Denominació o raó social:  OFELIA HOME DECOR SL

NIF: B44504983

Adreça postal: Pol. Mijares. Carrer Indústria, parcel·la 11, 12550 ALMASSORA - CASTELLÓ(CASTELLÓ DE LA PLANA)

Correu electrònic: web@ofeliahomedecor.com

OFELIA HOME DECOR SL., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquests dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

 

Obtenció i tipologia de dades

Les dades que recollim són aquelles dades que l'usuari de la web accedeix a facilitar-nos, i aquelles que són necessàries per poder oferir-li el servei requerit si escau. La forma d'obtenir-los es realitza a través de l'emplenament del formulari de contacte, o bé de serveis de newsletter que, si escau, podem oferir. La tipologia d'aquestes dades per tant serà el nom, DNI, telèfon, dades professió, dades bancàries (per efectuar, si escau, algun pagament), etc.

En aquest sentit, us informem que aquesta tipologia de dades no es troba dins de la categoria de dades especialment protegides.

 

Finalitat

OFELIA HOME DECOR SL,informa a l'Usuari de l'existència d'un tractament de dades de caràcter personal (fitxer anomenat “USUARIS WEB”) creat amb les dades obtingudes a la pàgina web per OFELIA HOME DECOR SL i sota la seva responsabilitat.

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de facilitar informació sobre la prestació dels serveis oferts pel portal web, així com atendre i gestionar les consultes i comentaris realitzats pels usuaris a través d'aquesta via, així com la gestió i el control del registre de l'usuari al portal web ofeliahomedecor.com i de qualssevol sol·licituds, subscripcions o altres contractacions que l'usuari realitzi en aquesta web, de conformitat amb aquesta política i amb els termes i les condicions aplicables en cada cas.

 

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris és el propi consentiment de linteressat.

Així mateix, l'oferta prospectiva de serveis es basa en el consentiment que se sol·licita a l'usuari sense que cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució d'altres finalitats.

L'usuari no té l'obligació de facilitar-nos les dades personals, però en cas de no facilitar-nos les dades mínimes sol·licitades, no es podran dur a terme les operacions que s'ofereixen online a la nostra web, com ara atendre les consultes, contactar, deixar un comentari , participar a la WEB

A més, informem que l'usuari podrà revocar el consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals en qualsevol moment, mitjançant el procediment que establim per a això, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Conservació de dades

Les vostres dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu a mantenir el Registre Únic, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, oposició o limitació del tractament. Només conservem les vostres Dades Personals durant el temps que les necessitem per al propòsit per al qual les tractem, per satisfer les vostres necessitats, per a l'execució de la relació contractual establerta entre vostè i la societat o per complir les nostres obligacions legals.

Un cop finalitzada la seva relació amb OFELIA HOME DECOR SL és possible que conservem algunes de les seves dades personals mentre sigui necessari per complir les nostres obligacions legals o reglamentàries, derivades de la relació contractual establerta entre l'usuari i la societat així com per atendre eventuals responsabilitats nascudes tractament.

 

Comunicació de dades

Les dades que es recullen en aquesta web mitjançant els formularis correspondientes no seran cedides a tercers i únicament podran ser objecte de comunicació a altres empreses que exerceixen dencarregats del tractament de dades personals, i que només tractaran els dades dacord amb les estrictes indicacions que OFELIA HOME DECOR SL estableix amb aquests encarregats. En tot cas, les dades seran comunicades dins de l'espai de la Unió Europea i només per als fins indicats anteriorment.

 

Drets dels interessats

Com a interessat teniu els drets següents, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD):

 • Art. 15 RGPD, el dret, en la mesura indicada, d'obtenir informació sobre les dades personals que li concerneixin i que tractem;
 • Art. 16 RGPD, el dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació o que es completin les dades personals que li concerneixin;
 • Art. 17 RGPD, el dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneixin, sempre que el tractament no sigui necessari:

- per exercir el dret a la llibertat d'expressió i d'informació,

- per al compliment d'una obligació legal,

- per raons d'interès públic, o

- per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;

 • Art. 18 RGPD, el dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades quan

- l'interessat impugne l'exactitud de les dades,

- el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades,

- ja no necessitem les dades però vostè les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, o

- vostè s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21 RGPD;

 • Art. 20 RGPD, el dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, o de demanar que es transmetin a un altre responsable;
 • Art. 77 RGPD, el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, l'entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per això podrà emprar els formularis habilitats per l'empresa, o bé adreçar un escrit a OFELIA HOME DECOR SL,Pol. Mijares. Carrer Indústria, parcel·la 11, 12550 ALMASSORA - CASTELLÓ (CASTELLÓ DE LA PLANA), també podeu enviar un correu electrònic a : web@ofeliahomedecor.com

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web:www.agpd.es.

 

Procedència de les dades

Les dades personals que tractem a OFELIA HOME DECOR SL procedeixen directament de l'interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d'identificació
 • Codis o claus d'identificació
 • Adreces postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques

No es tracten dades especialment protegides.

 

Menors

Llevat que una altra cosa s'especifiqui clarament en relació amb un producte, servei o contingut disponible al portal WEB, el contingut NO està dirigit a menors de 18 anys i si OFELIA HOME DECOR SL sospita o té constància en qualsevol moment d'un registre d'un menor de 18 anys, procedirà a cancel·lar el registre i impedir l'accés o la utilització dels productes, serveis o continguts corresponents per aquesta persona.

 

Política d'enllaços

Política d'enllaçEl lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web amb polítiques de privadesa diferents a la d'aquest. OFELIA HOME DECOR SL, no es fa responsable del contingut o pràctiques dels llocs enllaçats i es recomana a l'usuari la lectura detallada de la política de privadesa de qualsevol lloc web al que accedeixi des d'aquest.ces

 

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera absolutament confidencial. Des del portal web, s'han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives, així com tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

 

Xarxes socials

Us informem que OFELIA HOME DECOR SL pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o facin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d'aquest portal web es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

Us informem que tractarem les vostres dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Està terminantment prohibit la publicació de continguts que siguin il·lícits segons la normativa vigent, o aquells que contravinguin les bones pràctiques comercials o la bona fe, així com aquells que atemptin contra els drets fonamentals de les persones físiques, inclosos tots aquells que el titular d'aquest portal web consideri inadequats. En aquest sentit, us informem que ens reservem la potestat de retirar, sense previ avís, aquells continguts que puguin ser inapropiats.

 

Canvis en la present política de privacitat

El titular del present portal web es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

Revocabilitat

El consentiment que l'usuari presti pot ser revocat en qualsevol moment, de la manera descrita anteriorment. Aquesta revocació tindrà efectes des del moment de la correcta recepció de la mateixa per part del titular del portal web.

 

Legislació

Totes les relacions i condicions que afectin la present web estarà sotmesa a la legislació espanyola.

Product added to wishlist