CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web http://www.ofeliahomedecor.com/, propietat d'OFELIA HOME DECOR SL, d'ara endavant PRESTADOR.

 • L'acceptació d'aquest document comporta que l'USUARI:
 • Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.
 • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països on envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'USUARI és OFELIA HOME DECOR SL, amb domicili social Pol. Mijares. Carrer Industria, parcel·la, 11 - 12550 ALMAZORA - CASTELLÓ (Castelló), NIF B44504983 i amb telèfon d'atenció al client / USUARI 679049663.

I d'una altra, l'USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l'USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte o servei concret. Procediment de contractació

L'USUARI, per poder accedir als serveis o productes oferts per PRESTADOR, s'haurà de donar d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i detallat a l'Avís legal i Política de privadesa d'aquest lloc web.

L'USUARI seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

 1. Un cop creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els passos següents:
 2. Clàusules generals de contractació.
 3. Enviament de comandes.
 4. Dret de desistiment
 5. Reclamacions
 6. Força major
 7. Competència.
 8. Generalitats de l’oferta.
 9. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 10. Despeses de transport.
 11. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 12. Procés de compra.
 13. Garanties aplicables.
 14. Garanties i devolucions.
 15. Llei aplicable i jurisdicció.
 1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

  Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una comanda al PRESTADOR suposarà l'acceptació per part de l'USUARI d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l'USUARI no podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per PRESTADOR.

 2. ENVIAMENT DE COMANDES

  El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que no hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

  Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS , segons la destinació designada lliurement per l'USUARI.

  Les dates o terminis de lliurament s'entenen aproximades i no constitueix el retard incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagués realitzat el lliurament de la mercaderia transcorreguts 30 dies des de la data de lliurament pactada, el client quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l'import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

  El TERMINI DE LLIURAMENT sol variar segons destinació. Lliurament a Espanya peninsular i Balears aproximadament entre 2-6 dies hàbils. Lliurament a Canàries aproximadament 15 dies hàbils. Lliurament a la resta d'Europa aproximadament entre 5-12 dies hàbils. Aquest terme s'entén sempre que s'hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

  El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l'USUARI, falses, inexactes o incompletes.

  En cas que els productes presentin desperfectes deguts al transport, l'USUARI ha d'assegurar-se que l'embalum/palet rebut estigui exteriorment en bon estat i comprovar-ne la integritat. És responsabilitat del receptor de la mercaderia revisar les condicions en què la mercaderia li ha estat lliurada i consignar a l'albarà les observacions que consideri oportunes. En el cas que s'hagin detectat avaries, trencaments, desperfectes o falta de mercaderia, si us plau, indiqueu les anomalies a l'albarà del transportista, 'embalatge danyat'. No té validesa legal indicar “pendent de revisió”. Això és indispensable per poder reclamar qualsevol desperfecte al producte. Per a la seva gestió òptima el correcte seria avisar les primeres 48 hores. Un cop desembalat el producte, el client haurà de conservar l'embalatge original (incloent-hi palet) fins passats uns dies, per si calgués fer una reposició.

  En aquest cas, OFELIA HOME DECOR repararà o substituirà els productes defectuosos en el termini més breu possible. La manca d'observacions del client en el moment del lliurament equival a la conformitat plena amb els productes rebuts.

 3. DRET DE DESISTIMENT

  L'USUARI té els mateixos drets i terminis per procedir a fer la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en mode en línia com fora de línia.

  L'USUARI disposa d'un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març). Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes al producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumides per part de l'USUARI. El producte haurà de ser tornat al seu embalatge original i en perfecte estat.

  El dret de desistiment no es pot aplicar en els casos següents:

  • Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
  • Si els embalatges del producte no són els originals o no es troben en perfecte estat. L'embalatge original ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre aquest.
  • Quan el producte estigui obert sense poder demostrar que no s'hagi fet servir.
  • A les aplicacions de software que siguin directament descarregades a través del portal.
  • Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d'higiene o altres excepcions previstes legalment, no siguin susceptibles d'aquest dret.

  Tota devolució haurà d'estar comunicada al PRESTADOR, per correu electrònic a web@ofeliahomedecor.com, indicant el número de factura o comanda.

  Un cop l'USUARI hagi rebut el número de RMA, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d'enviament, amb les despeses de transport a càrrec seu, al domicili d'OFELIA HOME DECORE SL, Pol. Millars. Carrer Indústria, parcel·la, 11 - 12550 ALMAZORA - CASTELLÓ (Castelló).

 4. RECLAMACIONS

  Qualsevol reclamació que l'USUARI consideri oportuna serà atesa el més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

  • Postal: OFELIA HOME DECOR SL, Pol. Millars. Carrer Indústria, parcel·la, 11 - 12550 ALMAZORA - CASTELLÓ (Castelló)
  • Telèfon: 679049663
  • Mail: web@ofeliahomedecor.com

  Resolució de litigis en línia(Online Dispute Resolution)

  D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

  Enllaç a la plataforma ODR:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 5. FORÇA MAJOR

  Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l'obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

 6. COMPETÈNCIA

  L'USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractats en la venda.

  Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

  L'USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

 7. GENERALITATS DE L'OFERTA

  Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s'entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

  Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial d'OFELIA HOME DECOR SL o aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

  Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada a la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions també tenen validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

 8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

  Els preus que s'indiquen respecte de cada producte inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, assegurança d'enviaments o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit.

  Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s'expressaran a la moneda EURO. L'USUARI assumeix que la valoració econòmica d'alguns productes podrà variar en temps real.

  Abans de fer la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la comanda.

  Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l'emissió d'una factura a nom de l'USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. Si el client desitja rebre la factura de manera electrònica, haurà d'escriure un correu electrònic a web@ofeliahomedecor.com sol·licitant que li enviïn la factura de la seva comanda.

  Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'USUARI podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client del PRESTADOR 679049663 o per correu electrònic a l'adreça web@ofeliahomedecor.com.

 9. DESPESES DE TRANSPORT

  Els preus no inclouen despeses d'enviament o comunicació, ni d'instal·lació, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contra. Els ports es calcularan en el moment de desar la cistella o pressupost i aquests es calcularan pel preu total de la cistella. Aquelles comandes que superin els 100 euros tindran enviament gratuït i les que no superin els 100 euros tindran un cost de 6,90 euros (enviaments a Espanya peninsular). Totes les comandes que requereixin un transport especial (pujada a pis o muntatge) per part del client el seu preu serà calculat de forma privada i mitjançant enviament previ de correu electrònic a l'adreça: web@ofeliahomedecor.com.

 10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

  El PRESTADOR possibilita les maneres següents per efectuar el pagament d'una comanda:

  1. Targeta de crèdit. Mitjançant targeta de crèdit/dèbit, per a la qual cosa facilitarà, entre d'altres:
   1. Nom i cognoms
   2. Número de targeta
   3. CVV/CVC
   4. Data de caducitat de la targeta

   Un cop hagis validat tota la informació sobre la teva compra (articles, modes d'enviament, adreça de lliurament i de facturació) apareixerà una elecció per triar quina modalitat de pagament desitges utilitzar i introdueixis les teves dades. En cas que la plataforma de pagament informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant online i en el moment, al client de l'anul·lació com hem comentat anteriorment. Les dades de la teva targeta no es guardaran a la nostra base de dades, ja que quan s'emplenen seran a la web segura de l'entitat bancària escollida. Les dades de la targeta estan protegides en tot moment gràcies als servidors segurs de les entitats bancàries que usen una encriptació SSL en les vostres comunicacions.

  2. PAYPAL. 
  3. SEQURA. Pagament fraccionat amb financera comerços. El consumidor pot fer la seva comanda i triar en quantes quotes vol pagar-ho. La primera quota es carregarà a la targeta quan es faci la comanda, i la resta de les quotes mensuals seran pagades mitjançant la mateixa targeta en un total de 3, 6 o 12 mensualitats, segons esculli el consumidor. Aquest servei té un cost fix per al consumidor a cada quota i dependrà de l'import total de la comanda. Per utilitzar aquest servei, la comanda ha de tenir un valor mínim de 50 euros. Sistema de pagament vàlid únicament per a Espanya.  
 11. PROCÉS DE COMPRA

  Cistella (simulació de pressupost)

  Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. Només s'hi observaran els articles, la quantitat, el preu i l'import total. Un cop guardada la cistella es calcularan els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d'enviament introduïdes.

  Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

  1. Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:
  2. Comprovació de les dades de facturació.
  3. Comprovació de la direcció d'enviament.
  4. Selecció de la forma de pagament.
  5. Realitzar la comanda (comprar).

  Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

  Comandes (sol·licituds de compra)

  En un màxim de 24 hores, en dies hàbils, s'enviarà un correu electrònic confirmant l'estat de la comanda i la data d'enviament.

 12. GARANTIES APLICABLES

  Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s'indiqui el contrari a la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, conforme als criteris i condicions descrits al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

 13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

  1. La garantia dels productes oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:
  2. Conformitat dels productes amb el contracte
   1. Llevat de prova en contra, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun no sigui aplicable:
    1. S'ajustin a la descripció realitzada per OFELIA HOME DECOR SL.
    2. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
    3. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement d'OFELIA HOME DECOR SL en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
    4. Presenten la qualitat i les prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per OFELIA HOME DECOR SL.
    5. OFELIA HOME DECOR SL descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
   2. La manca de conformitat que resulti d'una incorrecta instal·lació del producte s'equipararà a la manca de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa al contracte de compravenda i hagi estat realitzada per OFELIA HOME DECOR SL o sota la seva responsabilitat, o per l'USUARI quan la instal·lació defectuosa és deguda a un error a les instruccions d'instal·lació.
   3. No serà procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l'USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats per l'USUARI.
  3. Responsabilitat del PRESTADOR

   OFELIA HOME DECOR SL respondrà davant l'USUARI de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte. OFELIA HOME DECOR SL reconeix a l'USUARI el dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

  4. Reparació i substitució dels productes
   1. Si el producte no és conforme amb el contracte, l'USUARI podrà optar entre exigir-ne la reparació o la substitució, llevat que una d'aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l'USUARI comuniqui a OFELIA HOME DECOR SL l'opció triada, les dues parts s'hauran d'atenir. Aquesta decisió de l'USUARI s'entén sense perjudici del que disposa l'article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte.
   2. Les característiques naturals com la textura o la variació de color no s'han de classificar com a defectes o faltes i s'han d'acceptar com a part de l'aparença individual de l'article.
   3. Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a OFELIA HOME DECOR SL costos que, en comparació amb l'altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a l'USUARI.
  5. Regles de la reparació o substitució del producte
   1. La reparació i la substitució s'ajustaran a les regles següents:
   2. Seran gratuïtes per a l'USUARI.

    Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per esmenar la manca de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

   3. Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l'usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tingueren per a l'USUARI.
   4. La reparació suspèn el còmput dels terminis a què fa referència l'article VII. El període de suspensió començarà des que l'USUARI posi el producte a disposició de OFELIA HOME DECOR SL i conclourà amb el lliurament a l'USUARI del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, OFELIA HOME DECOR SL respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin al producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.
   5. La substitució suspèn els terminis a què fa referència l'article VII des de l'exercici de l'opció fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut és aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l'article VII.
   6. Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme amb el contracte, l'USUARI podrà exigir-ne la substitució, dins dels límits establerts a l'apartat 2 de l'article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l'article V.
   7. Si la substitució no aconsegueix posar el producte de conformitat amb el contracte, l'USUARI podrà exigir-ne la reparació, dins dels límits establerts a l'apartat 2 de l'article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de els articles V i VI.
   8. L'USUARI no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.
  6. Rebaixa del preu i resolució del contracte

   La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l'USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en què aquestes no s'hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per al USUARI. La resolució no és procedent quan la manca de conformitat sigui de poca importància.

  7. Criteris per a la rebaixa del preu

   La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

  8. Terminis
   1. OFELIA HOME DECOR SL respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. Als productes de segona mà, OFELIA HOME DECOR SL i l'USUARI podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament.

    Llevat de prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la manca de conformitat.

   2. Llevat de prova en contra, el lliurament s'entén fet el dia que figuri a la factura o tiquet de compra, o a l'albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.
   3. L'acció per reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu als tres anys des del lliurament del producte.
   4. L'USUARI haurà d'informar a OFELIA HOME DECOR SL de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

   Llevat de prova en contra, s'entendrà que la comunicació de l'USUARI ha tingut lloc dins el termini establert.

  9. Acció contra el productor

   Quan a l'USUARI li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a OFELIA HOME DECOR SL per manca de conformitat dels productes amb el contracte de compravenda, podrà reclamar directament al productor per tal d'obtenir la substitució o reparació del producte.

   Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessi, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per OFELIA HOME DECOR SL, el productor respondrà per la manca de conformitat quan aquesta es refereixi a l'origen, identitat o idoneïtat dels productes, d'acord amb la naturalesa i la finalitat i amb les normes que els regulen.

   S'entén per productor, el fabricant d'un producte o l'importador del mateix al territori de la Unió Europea o a qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar al producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

   Qui hagi respost davant de l'USUARI, disposarà del termini d'un any per repetir el responsable de la manca de conformitat. Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

 14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Aquestes condicions s'han de regir o interpretar d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l'USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l'USUARI.

  En cas que l'USUARI tingui el seu domicili fora d'Espanya, el PRESTADOR i l'USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als jutjats i tribunals més propers a la població d'ALMAZORA - CASTELLÓN (Espanya).

Product added to wishlist